سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، روز قیامت به سه تن لبخند می زند :کسی که شبانه برمی خیزد و نماز می خواند، مردمی که برای نماز، صف می بندند ؛ و مردمی که برای پیکار با دشمن صف می بندند. [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 90 فروردین 29 , ساعت 4:4 عصر

آزمون شخصیت MMPI

در ارتباط با تبیین پدیده مجرمانه دوعامل کلی مطرح می باشد :

اول : علل فردی رفتارهای مجرمانه است که به نقش عوامل جسمی و موقعیت های شخصیتی و حالت های روانی انسان ها تأکید دارد .

دوم : علل اجتماعی است که بیشتر انحرافات و رفتارهای مجرمانه انسان ها را ناشی از ارتباطات اجتماعی یا سازمانی و موقعیت فرد در جامعه می داند .

بدیهی است که ایجاد رفتار مجرمانه حاصل تعامل این دو علت اساسی می باشد . به طوری که عوامل فردی می توانند خمیر مایه های علل اجتماعی را فراهم سازند و از حاصل ترکیب این دو رفتار مجرمانه بروز نماید همچنین عوامل اجتماعی و سازمانی می توانند سازگاری روانی افراد را برهم زده و آنان را مسعد بروز جرم نمایند .

از آن جا که یکی از عوامل مؤثر در ناسازگاری برخی از سربازان وظیفه در محیط خدمت ضعف شخصیت و عدم انطباق رفتاری با هنجارهای درون سازمانی می باشد و فآیند ناسازگاری نیز زمینه های ارتکاب تخلفات و جرایم را از سوی آنان فراهم می سازد و از طرفی هم به دلیل توزیع آنان در ابتدای خدمت بدون در نظر داشتن نوع مأموریت آن ها در یگان ها ، به طور طبیعی می توان پیامدهای ناگوار عدم نظم پذیری رفتارهای نابهنجار و در نهایت ارتکاب جرایم را مشاهده نمود .

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ