سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ای آن که عارفان را با رازگویی طولانی اش، مأنوس ساخت و بر خائفان، لباس دوستی خود پوشاند ! [امام سجّاد علیه السلام]
 
جمعه 90 اردیبهشت 2 , ساعت 4:15 عصر

اختلا لات یادگیری 
((به نام پرور دگاری که عشق به آموختن و خدمت را در انسان به ودیعه نهاد))
 نارساییهایی ها و اختلا لات یادگیری یک اصطلا ح کلی است که شامل یک گروه نا همگون از دشواری های یا دگیری است که به صورت های گو نان ما نند مشکلات اسا سی در گوش دادن –صحبت کردن – خواندن – نوشتن –استد لال کردن یا توانایی درک ریا ضی متجلی می شود 0
اگر چه نارساییهای ویژه در یاد گیری ممکن است در دانش آموزان سایر طبقات استثنایی نیز وجود داشته باشد برای آسیب های حسی – عقب ماندگی ذهنی –آشفتگی های اجتما عی و هیجا نی –تدریس نا کافی یا نا مناسب – محرو میت های محیطی و فرهنگی اما این امر در نتیجه ی این شرایط آنها نیست 0
بسیاری از دانش آمو زان در طی دوران تحصیلی خود دچار افت تحصیلی می شوند این مسا له ناشی ا ز بروز یک نوع آشفتگی در در مسیر یاد گیری آ نان است که البته به میزان هوش آنها ارتبا طی ندارد . درصداین دانش آموزان بسیار بالاست و متا سفا نه در اکثر موارد درمظان اتهام کم هوشی و کم استعدادی قرار می گیرند .
این گو نه مشکلات تنها منجر به افت تحصیلی و اتلاف اقتصاد خا نواده و کشورنمی شود بلکه به خاطر عدم آگا هی صحیح و درست معلمان ووالدین در اکثر مواقعبه سرزنش وتحقیردانشآموزان منجر شده و حس ناخو شایند خود ضعیف پنداری و کاهش اعتماد به نفس رادر روح پاکشان به وجود می آورد و چه بسا بسیاری از این مشکلات قبل از ورود به دبستان و یا همان اول دبستان قا بل پیشگیری هستند و می توان ب صرف زما نی اندک علل مشکل را شنا سایی ودر مان کرد 0سپس معلمان و مربیان اگر از اطلا عات کا فی و مها رت های لازم بر خوردار نباشد ممکن است بسیاری از اختلالات را در کودک تثبیت کنند. چنان چه از تعریف نا توا نی ها یاد گیری در مفهوم خاص آن عدول کنیم و هر نوع مشکل ادراکی منجر به افت تحصیلی و کاهش میزان پیشرفت تحصیلی را ناتوانی یاد گیری به حساب آوریم تعداد دانش آ موزان درگیر این مشکل درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص خواهد داد . عده ای از معلمان مدارس و والدین کود کان غالبا برای حل مشکل کود کان از روشهای قدیمی و گاه منسوخ کمک میگیرند که علاوه برصرف انرژی و وقت فراون نه تنها به افت تحصیلی و اتلا ف بودجه پا یان نمی پذیرد بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان تشکیل خود انگاره منفی و کاهش عزت نفس آنان انجا میده و سلا مت روانشا ن را به مخاطره می اندازد و چه بسا آنان را به مکانیزم های دفاعی ناموفق میکشاند 0 این مشکلات دانش آموزان و مدرسه به خانه و خانواده را ه می گشاید و اضطراب و نا خشنودی را در همه ی فضای زندگی می پراکند و حاصل این همه آسیب سختی است که به بهداشت روانی جامعه وارد می شود 0بنا براین بسیار مهم است که مشکلات یاد گیری به درستی شنا سایی و سپس تحت درمان قرار گیرند 0 قطعا راه برد های مفید و اثر بخش جهت درمان اختلا لات یا دگیری وجود دارد که معلمین و اولیا بایستی از آنها آگاه باشند 0 در ادامه راهبرد های آمو زشی در زمینه درمان اختلالات دیکته نویسی خواهد آمد.
که امید است با کار بست شیوه های ارائه شده گامی در جهت روشن شدن شمع امید در دل ناامید ناتوانان یاد گیری برداشته با شیم 0امیدوارم پیوست این مجال فرصتهایی برای ارائه راهبرد های درمان اختلال خواندن وریاضی بوجود آید
 راهبردهای آموزش در زمینه درمان اختلالات دیکته نویسی

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ