سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند متعال می فرماید : « ... همچنان بنده ام با کارهای مستحب به من نزدیک می شود، تا آنجا که دوستشمی دارم . در نتیجه، گوش شنوایش، چشم بینایش، زبان گویایشو قلب دریابنده اش می شوم . اگر مرا بخواند، پاسخش دهم و اگراز من درخواست کند، به او ببخشم» . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 90 اردیبهشت 2 , ساعت 8:31 صبح

یادگیری: یادگیری عبارت است از تغییر رفتار آموزشی و پرورشی مطلوب در یادگیرندگان بازده هر نظام آموزشی و پرورشی بر اساس میزان این تغییر رفتار یا تغییرات رفتار محاسبه و مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
نکته : یادگیری مهم تر از یاد دادن است. زیرا یادگیری هدف است و یاد دادن راه رسیدن به هدف.
تعریف نگیزش: انگیزش ناشی از میل و نیاز درونی در آدمی است
تعریف انگیزه: انگیزه عامل بیرونی است، که انرژی درونی را آزاد می کند و به کار می اندازد
رابطه انگیزه و انگیزش: انگیزش را می توان همانند یک واکنش شیمیایی انرژی زا دانست، که برای انجام دادن آن انرژی اولیه(انگیزه) ضرورت دارد.
چگونه می توان تمام انگیزه های درونی را برای یک تدریس موفقیت آمیز به کار برد.

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ