سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را بجویید تا راه یابید . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 90 اردیبهشت 2 , ساعت 8:21 صبح

طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری
کلیاتی درموردضرورت طبقه بندی:
همان گونه که مطلع می باشید هر علمی دارای طبقه بندی می باشد اما در ضرورت طبقه بندی مشکلات رفتاری به ویژه در کودکان و نوجوانان نظرات مخالف وموافق زیادی وجود دارد. نظریه پردازان روانشناسی دلایلی نظیر آسیب روانی-عدم وجود یک مجموعه مشترک در تشخیص علت و ملاک های تشخیصی را متذکر می شوند. در حالی که درعلوم دیگرنظیرپزشکی یا شیمی با چنین مشکلاتی روبرو نمی باشند. البته دوشیئی مختلف از نظر دو گروه ممکن است دو نوع طبقه بندی شود مثلا یک شیمی دان- الماس و ذغال را دریک طبقه قرار دهد ولی یک جواهر فروش- نوعی دیگر طبقه بندی راانجام دهد در هر صورت آنها نیزهر کدام درعلم خودگروه بندی خاصی را با همه ی تفاوت های بین دو شیئ منظورنموده اند. موافقین ضرورت طبقه بندی- دلیل ان رانظیردیگر علوم سهولت مطالعه وجلوگیری از اتلاف وقت- بین متخصصین در صحبت و تشخیص و درمان می دانند.البته آنهااذعان دارند که طبقه بندی اختلالات با دیگر علوم متفاوت است زیرا یافتن وجوه اشتراک در اختلالات و تغیراتی که در رفتارکودکان در مراحل رشدانجام می پذیردباعث می شود که با احتیاط بیشتر تکیه بر طبقه بندی نموده بدین جهت پیشنهادمی کنند به جای کاربرد طبقه بندی- از تعلق داشتن به گروه بحث شود که در این صورت آسان تر می توان خصوصیات معین و مشترک بین اعضا یک گروه را پیدا نمود.
الف:طبقه مشکلات رشدی جسمی _ روانی
در این طبقه مشکلاتی ارائه گردیده است که به اختلالات حسی- حرکتی یا سیستم عصبی یا بد شکلی های جسمانی وابسته است.علت ارائه مشکلات جسمی در طبقه بندی به دلیل ارتباطی است که این مشکلات گاهی با مسائل روانی پیدا می کندیا در واقع به علت وجود این مشکلات عوارضی بر  روح کودک باقی می گذارد که باعث ایجاد مشکلات رفتاری می گردد.البته همیشه عارضه جسمانی ایجادمشکلات رفتاری نمی کند وزمانی ما به عنوان یک مشکل به ان می نگریم که عوارض ثانویه مشکل رفتاری را ایجاد کرده باشد.در غیراینصورت به تنهایی به عنوان یک عارضه ی جسمانی خوانده میشود.

ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ